Проблемні питання атестації педагогічних працівників

Курс розрахований на педагогічних працівників та керівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти. Мета курсу - підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців шляхом ознайомлення та вивчення нормативно-правової бази щодо організації, змісту, процедури проведення чергової та позачергової атестації педагогічних працівників.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до ст. 50 Закону України про «Про освіту». Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством. Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти, затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері.

Базовим документом, який регламентує порядок атестації педагогічних працівників, є Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010 №930.

Атестація має бути стимулом для безперервного підвищення педагогічним працівником кваліфікації, що зумовлює покращення якості освіти та підвищення соціального статусу педагога, а також є кроком вперед до створення системи атестації педагогічних працівників на засадах демократизму, відкритості та колегіальності, гуманного та доброзичливого ставлення до педагогічного працівника, об’єктивного вивчення його педагогічної діяльності.